Публічна оферта

ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №12/12-1

м. Харків«12» грудня 2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КВАДРО-СЕРВІС» (далі — Виконавець), в особі директора Корнілова Олексія Олександровича, який діє на підставі Статуту, даною публічною Офертою пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі (далі — Замовник) укласти Договір про надання послуг (далі – Договір) на викладених в цій Оферті умовах.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Замовником (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому шляхом акцепту даної Оферти.

1.3. В разі незгоди з будь-яким пунктом Договору Виконавець пропонує відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепта даної Оферти і укласти персональний договір на окремо обговорених з Виконавцем умовах.

1.4. Виконавцю належить Електронний майданчик TENDERMASTER, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: http://tendermaster.com.ua (далі – Електронний майданчик).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з реєстрації Замовника, автоматичного розміщення, отримання і передачі інформації та документів під час проведення процедур публічних закупівель (далі - Послуги) на Електронному майданчику, який знаходиться за веб-адресою https://tendermaster.com.ua (далі — Веб-сайт), відповідно до обраних та оплачених Замовником тарифів Оператора, які знаходяться за адресою https://tendermaster.com.ua/page/pricing (далі – Тарифи).

2.2. Приймати участь у закупівлях Замовник зможе після проходження процедури реєстрації та авторизації на Електронному майданчику у спосіб передбачений Регламентом.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір є укладеним з моменту акцепту Оферти Замовником. Акцепт оферти здійснюється шляхом попередньої оплати Замовником Послуг Виконавця.

3.2. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору, а також погоджується з умовами і зобов`язується виконувати Політику конфіденційності розміщену за адресою https://tendermaster.com.ua/page/privacy_policy і Регламент, який знаходиться за адресою https://tendermaster.com.ua/page/regulations.

3.3. Виконавець на вимогу Замовника надіслану на електронну пошту info@tendermaster.com.ua може надати йому Договір у паперовому вигляді.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Надання послуг за цим Договором є оплатним. Ціна Договору становить вартість усіх Послуг, наданих Виконавцем та оплачених Замовником згідно з Тарифами.

4.2. Тарифи на Послуги за цим Договором можуть змінюватись Оператором в односторонньому порядку шляхом внесення змін до Регламенту відповідно до розділу 9 Регламенту.

4.3. Надання Послуг Замовнику відповідно до дійсного Договору здійснюється на умовах 100% передплати шляхом списання грошових коштів з балансу Замовника (сервіс автоматизованого робочого місця Замовника, що відображає рух грошових коштів Замовника, що надійшли на рахунок Виконавця як аванс та які можуть бути використані як оплата послуг Виконавця) в момент подання тендерної пропозиції.

4.4. Подання Замовником тендерної пропозиції та надання Виконавцем Замовнику Послуг здійснюються за умови наявності на балансі Замовника грошових коштів у розмірі, не меншому ніж розмір плати передбачений Тарифами.

4.5. Оплата рахунку Виконавця здійснюється безпосередньо Замовником зі свого поточного рахунку та є належним способом ідентифікації Замовника в якості “Учасника” в електронній системі закупівель. До моменту ідентифікації особи Замовника, останній не має права приймати участь у процедурах закупівлі.

4.6. Поповнення балансу Замовника здійснюється шляхом:

4.6.1. оплати виставленого Замовником рахунку;

4.6.2. оплати платіжною карткою Visa чи Mastercard.

4.7. Замовник має право на повернення грошових коштів, сплачених авансом, і не використаних ним для оплати Послуг Виконавця на момент такого повернення. Грошові кошти повертаються Виконавцем в безготівковому порядку за письмовою заявою Замовника, надісланою на електронну пошту Виконавця accountant@tendermaster.com.ua в якій Замовник має вказати банківські реквізити для повернення. Повернення грошових коштів здійснюється в строк не більше ніж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника. З суми, що належить до повернення вираховуються витрати на ведення справи Замовника, що становлять 35% (тридцять п'ять) від суми повернення.

4.8. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, плата, отримана Виконавцем за подання такої пропозиції, повертається Замовнику. У такому випадку сплачені Замовником грошові кошти за подання такої тендерної пропозиції повертаються Виконавцем на баланс Замовника. У разі розкриття тендерної пропозиції, плата, отримана Виконавцем за її подання, не повертається Замовнику.

4.9. Акт прийому-передачі наданих послуг (далі — Акт) складається Виконавцем в односторонньому порядку до 10 (десятого) числа поточного місяця на загальну суму коштів, що списані з балансу Замовника у попередньому місяці, і не підлягають поверненню на його баланс у випадках передбачених цим Договором та надсилається Замовнику на електронну пошту вказану при реєстрації для погодження. В разі ненадходження від Замовника протягом 2 (двох) робочих днів заперечень, Виконавець надсилає Акт у двох екземплярах поштовим зв’язком на адресу вказану в реєстраційній формі Замовника. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів підписати Акт та повернути один екземпляр Виконавцю.

4.10. До фактично наданих Виконавцем послуг не відноситься плата за подання Замовником тендерної пропозиції на торги, за якими не вичерпано можливість відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій.

4.11. Послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, якщо протягом 2 (двох) робочих днів з моменту відправлення Виконавцем Акта на електронну пошту Замовника не надані обґрунтовані заперечення.

4.12. Обмін первинними документами між Замовником та Виконавцем може забезпечуватись засобами системи електронного документообігу «М.Е.Doc» в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису.

4.13. У випадку згоди Замовника на обмін первинними документами через засоби систем електронного документообігу в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису, Замовник надсилає лист про свій намір на електронну адресу Виконавця: accountant@tendermaster.com.ua. Подальше узгодження переходу на обмін документами в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису відбувається у порядку визначеному законодавством.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Послуги відповідно до рівня акредитації Електронного майданчика.

5.1.2. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу;

5.1.3. Забезпечувати захист інформації щодо публічних закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

5.1.4. Надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачу в робочі дні з 10:00 до 18:00 за київським часом.

5.1.5 Своєчасно повідомляти Користувача про зміни Регламенту, включно з усіма додатками до нього, та/або цього Договору шляхом розміщення на Веб-сайті.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Вимагати від Замовника усунення порушень умов цього Договору та Регламенту.

5.2.2. У випадках порушення Замовником положень Регламенту, та/або умов цього Договору, включаючи, але не виключно: порушення умов оплати, надання та поширення інформації, невиконання обов’язків та застережень, передбачених цим Договором тощо та/або у випадках, передбачених діючим законодавством України, Виконавець має право застосовувати до Замовника та/або уповноважених представників Замовника заходи фінансового та/або технічного впливу, в тому числі шляхом відключення або технічного блокування доступу Замовника до Системи.

5.2.3. Достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором та/або Регламентом.

5.2.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору, а також змінена редакція Договору розміщуються в мережі Інтернет за адресою: http://tendermaster.com.ua не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до вступу змін та доповнень у дію.

5.2.5. Виконавець залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Замовником, змінювати або припиняти функціонування Електронного майданчика або видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Замовником.

5.2.6. Виконавець має право здійснювати інформаційні розсилки іншим користувачам Системи, з використанням інформації про товари та послуги, наданої Замовником, а також використовувати її в рекламних цілях.

5.2.7. В разі отримання від третіх осіб повідомлень про порушення Замовником прав інтелектуальної власності під час користування Системою, Виконавець має право самостійно видалити з Системи спірну інформацію.

5.2.8. Виконавець має право на власний розсуд і без згоди Замовника передати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам. У такому випадку, цей Договір зберігає свою дію для Замовника, а права і обов'язки Виконавця переходять до правонаступника.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Ознайомитись з Регламентом та Політикою конфіденційності та дотримуватись їх вимог.

5.3.2. Здійснювати оплату відповідно до умов цього Договору.

5.3.3. Не передавати логін та пароль доступу до власного особистого профілю (кабінету), забезпечити доступ до нього виключно уповноважених осіб.

5.3.4. У відповідності з цим Договором Замовник зобов’язаний надати Виконавцю інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Виконавця. Замовник зобов’язаний надавати на вимогу Виконавця необхідні документи та інформацію (в т.ч. завірені копії в паперовому вигляді) та підтримувати зазначену інформацію у актуальному стані.

5.3.5. В разі незгоди Замовника із внесеними Виконавцем до Договору змінами та доповненнями, Замовник зобов’язаний припинити використання Електронного майданчика з дати набуття чинності такими змінами. Продовження використання Замовником Електронного майданчика після оприлюднення зміненої редакції Договору розуміється як прийняття Замовником усіх умов нової редакції Договору.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Використовувати Електронний майданчик в рамках виконання цього Договору та вимагати від Виконавця усунення порушень умов цього Договору в разі їх обґрунтованої наявності.

5.4.2. Вимагати від Виконавця дотримання умов даного Договору.

5.4.3. Звертатися до Виконавця у разі необхідності за консультаційною та технічною підтримкою в робочі дні з 10:00 до 18:00 за київським часом.

5.4.4. Запитувати у Виконавця інформацію (документи), необхідну для ведення бухгалтерського та податкового обліку Виконавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору у відповідності до цього Договору та чинного законодавства України.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3. Замовник несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за невчасне оновлення даних, пов’язане із нерегулярною роботою веб-портала Уповноваженого органу.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути заподіяна Замовнику та/або третім особам у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору та чинного законодавства України під час користуванням Електронним майданчиком.

6.8. Замовник несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які не існували під час укладення цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення яких Сторони не могли знати та дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою засобів та заходів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та очікувати від Сторони.

7.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини як пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, блокади, епідемії, страйки, стихійні лиха, пожежі, землетруси, війни, воєнні дії, заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади та управління, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленої системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками та інші обставини що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

7.4. Термін виконання зобов’язань за цим Договором відкладається при виникненні обставин, визначених в п.п. 7.1-7.3. на час, протягом якого останні будуть діяти.

7.5. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин та виявилася внаслідок цього неспроможною виконувати зобов’язання за цим Договором, зобов’язана не пізніше ніж за 3 календарні дні з моменту їх виникнення, в письмовій або усній формі проінформувати про це іншу Сторону. Несвоєчасне інформування про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини.

7.6. Підтвердженням наявності обставин непереборної сили є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка була піддана дії обставин непереборної сили.

7.7. У випадку, якщо обставини, зазначені у п.п. 7.1-.7.3. цього Договору, за умови їх підтвердження у відповідності з п.п. 7.5-7.6. цього Договору, тривають більше 2 (двох) календарних місяців, кожна із Сторін, має право виступити з ініціативою про припинення цього Договору на підставі ст. 607 Цивільного кодексу України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

8.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку у відповідності з законодавством.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Акцепт Оферти Замовником, здійснений відповідно до п. 3.1. Оферти, зумовлює укладення Договору на умовах Оферти.

9.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє 1 (один) календарний рік, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язання за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

9.3. Дія цього Договору достроково припиняється:

9.3.1. за взаємною згодою Сторін — у будь-який час;

9.3.2. Виконавцем у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором;

9.3.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

9.4. Виконавець вправі розірвати цей Договір шляхом надсилання Замовнику електронного повідомлення про розірвання Договору з ініціативи Оператора письмового повідомлення не менше як за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання. Дія Договору та використання електронних профілів Замовника та/або його уповноважених представників припиняються з дати та часу, зазначених Виконавцем у такому повідомленні

9.5. Замовник вправі розірвати Договір, шляхом надсилання Виконавцю відповідного електронного повідомлення не менше як за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання. У цьому випадку дія Договору та використання електронних профілів Замовника та/або його уповноважених представників припиняються з моменту реєстрації Виконавцем повідомлення Замовника про припинення Договору.

9.6. Розірвання Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

9.7. В разі, коли на момент розірвання Договору на підставі п.п. 9.3.2. Договору баланс Замовника має позитивний залишок, грошові кошти повертаються в порядку, передбаченому п.4.7 цього Договору.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться за веб-адресою Публічна оферта.

10.2. Оператор вправі в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір, у тому числі шляхом затвердження нової редакції Договору.

10.3 Оператор, з метою ознайомлення Користувача зі змінами оприлюднює зміни в Договір шляхом розміщення оновленого Договору на Веб-сайті, а також повідомляє про це в Розділі “Новини” Веб-сайту.

10.4. Дані зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленого Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

10.5 Замовник, у разі незгоди з оновленим положеннями Договору, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Виконавця письмово та/або електронною поштою протягом 10 (десяти) робочих днів з дня внесення змін та припинити використання Електронного майданчика. Фактичне використання Замовником Електронного майданчика означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору.

10.6. Виконавець не несе будь-якої відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Замовником.

10.7. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що акцептували дану Оферту, у тому числі, на тих, що акцептували Оферту раніше дати набрання чинності змін до Договору.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Весь обмін інформацією за цим Договором, включаючи виставлення рахунків на оплату, надання Актів, надання повідомлень щодо зміни/припинення цього Договору, тощо, здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою Виконавця, вказаною у розділі 12 цього Договору та адресою Замовника, зазначеною ним під час заповнення реєстраційної форми на Електронному майданчику.

11.2. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

11.3. Замовник розуміє та погоджується, що уся інформація про нього та про його пропозиції буде відкритою для необмеженого кола осіб, окрім інформації, що обґрунтовано визнана конфіденційною.

11.4. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору та що вказав достовірні дані при реєстрації в якості Учасника на Веб-сайті і при оформленні платіжних документів при оплаті Послуг.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ “КВАДРО-СЕРВІС”

61052, м. Харків, вул. Маліновського, 3

Код ЄДРПОУ 22608469

Для оплати за виставленими рахунками

п/р 26004620891100 в ПАТ “УкрСиббанк”

МФО 351005

Для оплати за допомогою платіжних карток Visa/Mastercard

п/р 26006555115 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”

МФО 380805

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Товариство не є платником ПДВ.

laoder

Будь ласка, зачекайте...

Show debug

PORTAL_REQUEST_ID: f292e9f5c06e378d1a7853e65e18375b
user - 4
method
query
0.0011

method
query
0.0001

method
query
0.0001

method
query
0.0001

organization - 1
method
query
0.0002

cities - 1
method
query
0.0002